świadectwa charakterystyki energetycznej, świadectwa energetyczne, certyfikaty energetyczne

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zlokalizowanych na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Czas oczekiwania na świadectwo wynosi 3-5 dni od momentu dokonania oględzin obiektu .

Koszty wykonania świadectwa przy pełnej dokumentacji budynku wynoszą:

  • dla lokalu mieszkalnego (mieszkania) 200 zł

  • dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 300 zł

  • dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1000 – 2000 zł

  • dla budynku usługowego i przemysłowego – cena ustalana indywidualnie

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane wdrażającej dyrektywę Unii Europejskiej nr 2009/91/EC. Obowiązek dotyczy nowo budowanych obiektów budowlanych, a także obiektów i lokali podlegających sprzedaży lub wynajmowi. Brak świadectwa przy sprzedaży obiekty jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady i może być podstawa do roszczeń ze strony nabywcy.

Inwestor obowiązany jest dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust.1 pkt 7 Prawa budowlanego). Obowiązek ten dotyczy między innymi:

  • inwestora dokonującego zgłoszenia zakończenia budów budynku mieszkalnego jednorodzinnego w budownictwie indywidualnym,

  • dewelopera występującego o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnnego,

  • inwestora występującego o wydanie pozwolenia na użytkowanie dla budynku użyteczności publicznej,

  • właściciela lub zarządcy budynku sprzedającego lub oddającego w najem lokal mieszkalny.

Świadectwo sporządzane jest w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Wzór strony tytułowej świadectwa prezentujemy obok.

W celu zamówienia świadectwa prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

tel. 509 93 40 88 | email: info@energodom.net